Belépés
E-mail
Jelszó
 

Eseménynaptár
2022. május
H K SZ CS P SZ V
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Legújabb képfeltöltés

Mesemondó verseny 2018
Házirend
Oszd meg másokkal is
 
Adácsi Óvoda 3292 Adács, Akácfa u. 3.
 

HÁZIREND

 
 
Intézmény OM - azonosítója:
031387
Készítette:
 
 
 intézményvezető aláírás
Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:
 
…/2016. (….) határozatszámon elfogadta:
 
      ………………………………………
nevelőtestület nevében névaláírás
 
 
 
Véleménynyilvánítók:
 
…………………………………………..
Szülői Szervezet nevében névaláírás
…/2016. (….) határozatszámon jóváhagyta:
…………………………………………………….
intézményvezető
Ph.
 
Egyetértését kinyilvánító:
 
…………………………………………………
fenntartó nevében névaláírás
 
Hatályos: a kihirdetés napjától
A dokumentum jellege: Nyilvános
Megtalálható:
Vezetői irodában, nevelői szobában, az óvoda honlapján:www.akacovi.hu
 
Verziószám:
2./1. eredeti példány
Iktatószám:      2016/I.
 
 
 
 
 
 
A Házirend jogszabályi háttere
-          A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
-          20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
-          1997. évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról
 
Bevezető rendelkezések
A köznevelési törvény 25.§ (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5.§ (1) alapján az Adács Óvoda– (melynek székhelye:3292 Adács, Akácfa u. 3.)az alábbi rendelkezések alapján alkotta meg házirendjét.
 
A házirend hatálya
Időbeli hatálya:
A Házirend az intézményvezető jóváhagyásával lép hatályba a kihirdetés napján és határozatlan időre szól. Ezzel egy időben hatályát veszti a korábbi fenntartó által jóváhagyott Házirend.
Felülvizsgálata: évenként, illetve jogszabályváltozásnak megfelelően.
Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet
A Házirend személyi hatálya kiterjed:
·      Az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra.
·      Az óvodával jogviszonyban álló gyermekekre.
·      Az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, illetve azokra, akik részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.
·      A szülőkre (azokon a területeken, ahol érintettek).
A Házirend területi hatálya kiterjed:
·      Az óvoda területére.
·      Az óvoda által szervezett - a nevelési program végrehajtásához kapcsolódó - óvodán kívüli programokra.
·      Az intézmény képviselete szerinti alkalmaira, külső kapcsolati alkalmaira.
A Házirend a különböző jogszabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályzója. Megvalósításával biztosítja a pedagógiai programban foglalt célok elérését, betartása kötelező a társadalmi együttélés szabályainak megfelelően az óvodaközösség és a szülői közösség minden tagja számára.
A házirend megszegésére vonatkozó rendelkezések
A házirendben foglaltak megsértése mindenkire nézve ugyanolyan jogkövetkezménnyel jár, mint a jogszabályok megsértése.
Jogorvoslati lehetőség
A házirend megsértésével hozott intézményi döntés ellen a szülő, jogorvoslattal élhet.
Az óvoda, döntése, intézkedése, illetve az intézkedések elmulasztása ellen a szülő eljárást indíthat.
Az eljárás kezdeményezésére lehetőség van azon az alapon is, hogy a meghozott döntés, intézkedés vagy az intézkedés elmulasztása ellentétes a nevelési-oktatási intézmény házirendjében foglaltakkal.
 
 
 
 
Kedves Szülők!
 
 
E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek valamint az eredményes együttműködésérdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására!A házirendünkben megfogalmazott szabályok az óvodánkba történő jogszerű belépéstől az intézmény elhagyásáig terjedő időre, illetve – évente, a szülőkkel történő megállapodás szerint – a nevelési időn túl, vagy az intézmény épületén kívül szervezett programok ideje alatt érvényesek.
Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen a gyermeki személyiség kibontakoztatására, nevelésére és fejlesztésére törekszik. A gyermekek fejlődését tudatosan tervezett és szervezett nevelési helyzetek megteremtésével tesszük lehetővé, segítjük elő. Óvodánk a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig a családi nevelés kiegészítőjeként a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye.
Nevelési alapelveink között meghatározó: a gyermeki jogok és személyiség tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése, mely a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatását jelenti.
 
Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő Köznevelési törvény, az Óvodai nevelés országos alapprogramja, a Pedagógiai Program a Szervezeti és Működési Szabályzat, szerint folyik, mely dokumentumok nyilvánosak és az Önök számára elérhetők az óvodában és a www.akacovi.hu honlapunkon. A működésünket szabályozó dokumentumainkban foglaltak megvalósításához az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése szükséges.
Kérjük Önöket, hogy az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a házirendben foglaltak érvényesülésében.
Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket!
 
Kelt: Adács, 2016-09-01
 
 
……………………………………
                                                                       intézményvezető
 
 
 
 
 
 
 
Tartalomjegyzék
 
 
1. Általános információk az óvodáról5
 
2. Az intézmény nyitva tartása. 6
3. Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje. 7
4. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje. 9
5. Az igazolatlan mulasztás következményeinek eljárásrendje. 10
6. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje. 11
7. Gyermekek az óvodában. 13
8. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések. 13
9. A beiskolázás óvodai eljárásrendje. 15
10. Szülők az óvodában. 16
11. Helységek, berendezések használatának eljárásrendje. 18
12. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok eljárásrendje. 19
13. A gyermekek felszerelései és eszközei19
14. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje. 20
15. A térítési díjak befizetésének rendje. 21
16. A gyermeki jogok érvényesítésének eljárásrendje. 22
17. A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend. 23
18. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei24
19. A gyermekek nagyobb csoportjának érdekérvényesítését szolgáló eljárásrend. 25
20. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló eljárásrend. 25
21. A gyermekek személyes adatai tárolásának eljárásrendje. 26
22. A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje. 26
23. A szülők véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje. 27
24. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel eljárásrendje  29
25. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai30
26. Alapítványi működés. 30
27. Az óvodába behozható játékok használatának eljárásrendje. 30
Legitimációs záradék. 31
 

1. Általános információk az óvodáról

 
 
Az intézmény hivatalos elnevezése:
ADÁCSI ÓVODA
Az intézmény címe székhelye és elérhetősége:
3292 ADÁCS,Akácfa u. 3.
Telefon:06 37/350-010
E-mail:akacivi3@freemail.hu
Web: www.akacovi.hu
 
Intézményvezető: Túriné Kovács Ilona
 
Az óvoda fenntartója, címe és elérhetősége:
Adács Község Önkormányzata
3292 Adács, Szabadság tér 1.
Telefon:06 37/ 350-001
E-mail:adacsph@gmail.com
 
Az óvoda férőhelyszáma:120 fő
Az óvoda csoportjainak száma:4 csoport
Az intézményvezetés tagjai:
-          Intézményvezető
-          Intézményvezető helyettes
-          Szakmai munkaközösség vezető

Fogadó órájuk:előre egyeztetett időpontban

Fejlesztést segítő szakemberek:
Utazó logopédus
Elérhetősége: szülői kérésre telefonszám megadható
Az óvoda működési köre: Adács községközigazgatási területe
Az óvoda szakmai tevékenységét meghatározó jogszabályok:
2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről
363/2012. (XII.17.). évi kormányrendelet Az óvodai nevelés alapprogramja
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
Pedagógiai Program
32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet A Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról
17/2013. (III. 1.) EMMI rendelete a Nemzeti etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelvei
15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről
326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet
a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
1997. évi XXXI. törvény
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 
 
 
 

2. Az intézmény nyitva tartása

 
Intézményünk hétfőtől péntekig, öt napos munkarendben, folyamatosan működik.
Az óvoda napi nyitvatartási ideje: 6.30-17 óráig, napi 10,5 óra.
Az ünnepekkel kapcsolatos nyitvatartási rendet intézményünk évente, a jogszabályban meghatározottak szerint szervezi.
Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően összevont csoportok működnek:
-          reggel 6.30-8- óráig
-          délután 16-17- óráig
Az összevonás nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők ismertetik a szülőkkel.
A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik.
 
A nevelési év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart, mely két részből áll:
·         Szervezett tanulási időszak:         szeptember 1-től május 31-ig
·         Nyári időszak:                              június 1-től augusztus 31-ig
 
2.1. Zárva tartás eljárásrendje
 
Az óvoda épületeinek üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel. Ekkor történik az éves felújítás, karbantartás, nagytakarítás. Ez idő alatt az óvodában meghatározott napon a hivatalos ügyek intézésére ügyelet tartása kötelező.  Az ügyeleti napot a fenntartó határozza meg. A nyári zárva tartás alatt a hivatalos ügyeket az intézmény vezetője, illetve az általa kijelölt személy intézi. Nevelési évben a hivatalos ügyek intézése az óvodavezető irodájában történik 9.00-12.00 óra között.
A nyári zárás időpontjáról legkésőbb február 15-ig, hirdetmény formájában (faliújság) és szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni.
A téli zárva tartásról a fenntartó dönt. A döntésről legkésőbb november 15.-ig hirdetmény formájában (faliújság) tájékoztatjuk a szülőket, melynek tudomásul vételét aláírásukkal szükséges hitelesíteni.
 
 
Az iskolai ősz, téli és tavaszi szünetek, illetve nagyobb hiányzások esetén a nevelési év közben az óvodai élet zavartalanműködését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében élünk a csoportok összevonásának lehetőségével. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. Huzamosabb időre történő csoportösszevonás esetén az óvodavezető köteles tájékoztatni a fenntartót.
A nyári időszakban alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda.
 
2.3. Nevelés nélküli munkanapok igénybevételének eljárásrendje
 
A törvényi előírásoknak megfelelően intézményünk nevelésiévente öt munkanap erejéig,nevelés nélküli munkanapokat szervezhet, melyeken az arra igényt tartók számára ügyeleti ellátást biztosítunk. A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestület szakmai továbbképzésére, valamint az intézmény működésével kapcsolatos tervezési és értékelési feladatok ellátására használjuk fel.
A nevelés nélküli napok időpontjáról az éves munkatervben a nevelési év rendje fejezetben tájékozódhatnak az óvoda honlapján. A szülők legkésőbb hétnappal előbb, az esetek többségében már az étkezési térítési díj befizetésének időpontjában, vagy hirdetmény formájában (faliújság) is értesítést napnak.
Rendkívüli szünet elrendelésére a fenntartó engedélyével egészségügyi okokból, természeti vagy más katasztrófa esetén kerülhet sor.
 
 

3. Az óvodai elhelyezés igénybevételének eljárásrendje

 
3.1. Az óvodai felvétel eljárásrendje
 
 
Három éves kortól mindaddig, amíg a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a körzetében élő hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesített, és még van üres óvodai férőhely.
Az óvoda biztosítja felvételét vagy átvételét annak a gyermeknek, aki köteles óvodába járni (3 éves), ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
 
Az óvodába történő felvétel a beiratkozással válik érvényessé.
Az óvodai felvétellel jogviszony keletkezik az óvoda és a nevelésre átvett gyermek (szülője, gyámja) között, amelyet a házirend szabályoz. E naptól illetik meg az óvodás gyermeket a házirendben foglalt jogok és kötelességek. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.A fenntartó által meghatározott jelentkezési határidőt legalább 30 nappal a jelentkezés előtt nyilvánosságra hozzuk.
A jelentkezés a gyermek és a szülő személyes megjelenésével történik. A jelentkezési időpont előtt lehetőséget biztosítunk az óvodai élet megtekintésére (Totyogó klub formájában). A létszám beteltét követően a jelentkező gyermekeket az óvoda vezetője előjegyzésbe veszi, és megüresedő hely esetén jelentkezési sorrendben –telefonon értesíti a szülőket. A felvételről a törvényi előírások értelmében az intézmény vezetője, túljelentkezés esetén az e feladatra alakult bizottság dönt.
 
Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.
A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele a nevelési évben folyamatos.
Más óvodából történő átjelentkezés esetén az óvoda igazolását szükséges csatolni az óvodánkba történő beiratkozáskor.
 
3.2. A jelentkezéshez szükséges személyi okmányok
 
·         a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonata)
·         lakcímet igazoló hatósági igazolványt
·         a gyermek TAJ kártyája
·         a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 
 
3.3. Az óvodaköteles korú gyermek felvételének és óvodába járásának eljárásrendje
 
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni (3 éves), ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található.
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
 
 
3.5. A különleges bánásmódot igénylő gyermek felvételének eljárásrendje
 
Óvodánk a fenntartói elvárásoknak eleget téve alapító okirata szerint fogadja azokat a gyermekeket, akik a szakértői bizottság szakvéleménye alapján
·         mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos
·         a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket, aki olyan különleges bánásmódot igénylő gyermek, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít,
·         társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
Az óvodai beiratkozáskor szükséges a szakértői bizottság szakvéleményének bemutatása, annak érdekében, hogy számára a megfelelő egyéni fejlesztéshez a szakembert biztosítani tudjuk.
 
3. 6. Elutasítás esetén a jogorvoslati lehetőség eljárásrendje
 
Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással 15 munkanapon belül értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indokolás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is.
Az óvodavezető által első fokon hozott elutasító határozat ellenei jogorvoslati kérelmet, másodfokra a jegyzőnek címezve az intézményvezetőnek kell benyújtani 15 napon belül.
 
3.7. Az óvodába járás alóli felmentés eljárásrendje
 
·         A jegyző a szülő kérelmére az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat akötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
·         A szülő az óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét írásban köteles benyújtani a beiratkozás évének április 20-ig a település jegyzőjéhez, továbbá a kérelem másolatát óvoda vezetőjéhez.
·         Továbbá a szülő a nevelési év során is kérheti a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentést, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
·         A kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét.
 
3.8. Az óvodai elhelyezés megszűnésének eljárásrendje
 
Megszűnik az óvodai elhelyezés ha:
·         ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik),
·         ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
·         ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján,
·         az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.
 
A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét.
 
 

4. A távolmaradás kérésének, elbírálásának, engedélyezésének és igazolásának eljárásrendje

 
Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni.
 
·         Beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát.
·          Ha az óvodapedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. Kérjük, hogy elérhetőségük változását mindig pontosan jelentsék be a pedagógusnak.
·         Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időszakát is.
·         A hiányzás igazolásának dokumentumait az óvoda fenntartója tanügy-igazgatási ellenőrzés keretében vizsgálja.
·          Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak tekintjük, ha
a)      a szülő előzetesen írásban kérte, hogy gyermekét nem viszi el az óvodába, és erre engedélyt kapott az óvodavezetőtől. (több napos hiányzás esetén, pl. iskolai szünetekben)
b)      a gyermek beteg volt, és azt az orvos által igazolja,
c)      a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni.
·         Fertőző betegség esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda vezetőjénél.
·         Nem betegségből adódó hiányzást a szülőnek előzetesen, vagy aznap délelőtt 8.30 óráig (személyesen, telefonon, vagy írásban) jelentenie kell a csoportos óvónőnek.
Szorgalmi időben (szeptembertől májusig) legfeljebb öt napnál ne legyen több.
Ha ez nem lehetséges, a hiányzás bejelentéséről értesült óvodai alkalmazott köteles a gyermek óvónőjének a bejelentés megtörténtét haladéktalanul közölni.
 

5. Az igazolatlan mulasztás következményeinek eljárásrendje

 
·         Ha a távolmaradást a szülő nem igazolja, a mulasztás igazolatlan.
·         Ha a gyermek Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési évben öt napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és gyermekjóléti szolgálatot. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, továbbá a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat.
·         Ha az igazolatlan mulasztás egy nevelési évben eléri a tíz nevelési napot, az óvoda vezetője a mulasztásról tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot, és ha az igazolatlan mulasztása egy nevelési évben eléri a húsz nevelési napot, az óvoda vezetője haladéktalanul értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot.
 
 

 

6. A gyermekek érkezésének és távozásának eljárásrendje

 
A törvény értelmében az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglakozások keretében folyik. Ebből az következik, hogy az óvoda a nyitva tartástól kezdődően a zárásig „foglalkozásokból” áll, s nem pedig felügyeleti feladatokból. Az óvodai tevékenységek zavartalan működése, a csoportok nyugalma, valamint nevelőmunkánk eredményessége érdekében a gyermekeknek reggel 8.30 óráig kell beérkezniük saját csoportjaikba.
A gyermekek nevelése folyamatos napirend alapján történik, mely az jelenti, hogy az óvodapedagógus a foglalkozásokat, a gyermekek játékához, mindennapi tevékenységéhez kapcsolja. Zavarja tehát a napirendet, ha egy későn érkező gyermek átvételével meg kell szakítania a gyermekekkel való foglalkozását.A napirend megismerése a szülők számára fontos feladat, ugyanis az óvodába érkezés és az onnan való távozás rendjét meghatározza. A szülő csak a napirend zavarása nélkül hozhatja később, vagy viheti el hamarabb a gyermekét. Kérjük, tájékozódjanak gyermekük csoportjának napirendjéről.
A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellett teszik:
 
Az alábbi időpontokban a napirend zavarása nélkül hozhatják be és vihetik el gyermeküket:
 
Reggel 630-830-ig. Ez idő alatt az óvoda ajtaját nyitva tartjuk.
Délben 1230-1300-ig. Ez idő alatt az óvoda ajtaját nyitva tartjuk. Ez idő alatt vihetik el azok a szülők a gyermekeiket, akik délben ebéd után szeretnék elvinni.
Délután 1530-tól folyamatosan nyitva tartjuk az intézményt a megfelelő biztonsági szabályokat betartva.
 
A közbenső időkben agyermekek és a dolgozók személyi biztonsága, valamint az ingóságok megóvása érdekében az óvoda főbejáratát zárva tartjuk, csak csengetésre nyitunk ajtót. Kérjük, hogy gyermekeik zavartalan fejlesztése érdekében tartsák be az előzőekben megfogalmazott eljárásrendet.
 
Mindezeken túl a házirend tartalmazza az óvoda általános napirendjét, továbbá a csoportszobákhoz tartozó hirdetőtáblán a csoportok egyéni napirendjét, melyet az óvodapedagógusok a gyermekek életkorának megfelelően készítenek el. A gyermekek napirendje az évszaknak, a feldolgozásra kerülő tematikának megfelelően változatos. Ezért kérjük, hogy az óvodapedagógussal egyeztessenek, ha gyermeküket valamilyen oknál fogva a házirend szabályozásától eltérően hozzák az óvodába.
Kérjük, hogy gyermekeiket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvodapedagógusnak, távozáskor szintén az óvodapedagógustól kérjék ki.
Az óvoda kapuján vagy bejárati ajtaján gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki sem.
A gyermeket az óvodából a szülő, illetve csak az általa megbízott személyek kérhetik ki. A megbízásról a szülő, illetve az általa megbízott személy köteles az óvónőket írásban értesíteni.
A szülő írásos engedélye szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket testvérrel vagy számukra idegennel haza engedjék. Az írásos engedélyt a szülőnek kell átadni az óvónőnek. Az óvónő által kiadott gyermekért, továbbiakban a szülő, vagy az érte jövő személy a felelős.
Válás esetén a bírósági vagy gyámhivatali hatósági határozatban foglaltak szerint köteles az óvoda a gyermeket kiadni. Határozat hiányában az óvoda köteles mindkét szülő számára a szülői jogoknak megfelelően eljárni.
Amennyiben a család önhibáján kívül, vagy más okból nem tud a gyermek hazaviteléről a zárás idejéig gondoskodni, az óvónő köteles a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat segítségét igénybe venni.
Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. Az óvodás korú gyermekek a teljes nyitva tartás idejében jogosultak az óvodában tartózkodni.
 
Általános, keretjellegű napirendünk
 
630 Óvodanyitás
630-830 Gyülekező
 Szabad játéktevékenység
830-11  
Párhuzamos tevékenységek: szabad játék, szabadon választott tevékenység,
Testápolási teendők, tízórai, nagyobb csoportokban naposi tevékenység
  Óvónő által kezdeményezett tevékenységek:
  ·      Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka
  ·      Ének, zene, énekes játék, gyermektánc
·      Külső világ tevékeny megismerése csoportban és helyszíni környezetben, matematikai képességek megalapozása
·      Verselés, mesélés
·      Mozgásos tevékenység. Heti egy alkalommal szervezett mozgásfejlesztés, esetenként vízhez szoktatás a nagyobb csoportokban.
 
1100-1200 Öltözködés, játék, mozgás a szabadban, levegőzés.
1200-13  
Átöltözés, testápolási teendők, ebéd, fogmosás, előkészület a pihenéshez. Altatás mesével, énekkel.
1300-1500 Pihenés, egyéni és életkori sajátossághoz igazodó ébredés
1500-1700  
Párhuzamos tevékenységek: testápolási teendők uzsonna, szabad játék, óvónő által kezdeményezett tevékenység.
 
 
Az óvoda rugalmas napirendjét meghatározzák a helyi szokások, rendezvények, időjárási viszonyok. A napirend szervezését a csoportvezető óvodapedagógusok végzik, a napirendtől való jelentős időbeli eltérést az óvodavezető engedélyezheti.
 
 

7. Gyermekek az óvodában

 
7.1. A gyermek joga, hogy…
 • az óvodában biztonságban és egészséges környezetben neveljék: óvodai életrendjét pihenő idő, szabad idő, megfelelő testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki,
 • személyiségét, emberi méltóságát, és jogait tiszteletben kell tartani, és számára fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kell biztosítani,
 • személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánéletéhez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, ez a joggyakorlás azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.
 • képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön,
 • adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, illetve
 • az óvoda vagy szülei közbenjárásával - pedagógiai szakszolgálat segítségért forduljon,
 • rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.
 
 
7.2. A gyermekek kötelessége
 
·         az intézményes nevelésben részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.
·         a tankötelezettség kezdetéről az óvoda vezetője, ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt,
·         óvja saját és társai testi épségét, egészségét,
·         a szülő hozzájárulása esetén részt vegyen egészségügyi szűrővizsgálaton,
·         elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védő ismereteket, továbbá haladéktalanul jelentse a felügyeletét ellátó pedagógusnak vagy más alkalmazottnak, ha saját magát, társait, vagy másokat veszélyeztető állapotot, tevékenységet vagy balesetet észlelt,
 • hogy betartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét,
 • megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat és eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit és eszközeit,
 • hogy az óvoda valamennyi dolgozója és óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.
 
 

8. A gyermekekre vonatkozó védő – óvó intézkedések

 
8.1. A gyermekeknek az óvodában történő tartózkodás során be kell tartaniuk:
·         az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat,
·         a tevékenységeikkel együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, illetve szükség szerint (kirándulások és egyéb programok, új gyermek érkezését követően, udvarra menetel előtt, stb.) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetjük, betartatjuk, melynek tényét és tartalmát a csoportnaplókban dokumentáljuk.
 
Kérjük a szülőket a szabályok közös foganatosítására és betartatására.
 
8.2. A gyermekek egészsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
 
 • étkezés utáni fogmosás saját fogmosó felszereléssel
 • étkezés előtti, WC használat utáni kézmosás
 •  saját törölköző használata
 • a WC rendeltetésszerű használata
 • étkezéseknél a szükséges mennyiségű étel elfogyasztása
 • szomjúság csillapítására nem csak az étkezéshez felszolgált ital, illetve ivóvíz fogyasztása
 • ebéd utáni ágyon pihenés, alvás
 • friss levegőn történő mozgásban való aktív részvétel
 • cukor és egyéb édességet a gyermek nem hozhat be az óvodába csak kivételes esetben
 • a csoportszobába váltócipőben léphet be
 
 
8.3. A gyermekek testi épsége érdekében a gyermekek által betartandó előírások:
 • a helyiségek és az udvar rendjének betartása
 • a játékok, evőeszközök rendeltetésszerű használata
 • az orrnyílásba és szájba idegen anyagokat nem vihet be
 • alvásidőben csak az óvónő által engedélyezett tárgyat tarthatja magánál
 • a csoportszobából csak engedéllyel léphet ki
 • az udvaron tartózkodás során csak a játszórészen tartózkodhat
 • az épületből csak a szülővel (törvényes képviselővel) léphet ki, miután bejelentette az óvónőnek, s csak akkor, ha az óvó a bejelentést tudomásul vette
 • társát vagy társai játékát nem zavarhatja
 • társai testi épségét nem veszélyeztetheti, fizikai bántalmazást és lelki terrort, fenyegetést nem alkalmazhat
 
Kérjük, hogy:
·         Érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni.
·         A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata.
·         A gyermekeket szüleik, vagy az általuk (írásban) meghatalmazott nagykorú személy viheti el az óvodából. Tíz éven felüli, de kiskorú gyermek testvérét csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha a szülő ezt írásban kéri.
·         A balesetek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzeteket teremthet.
 
Az óvoda működése során az illetékes szakhatóságok (ÁNTSZ, munkavédelmi szakhatóság, tűzvédelmi szakhatóság) által meghatározott szabályokat be kell tartani.
Az óvodában bekövetkezett rendkívüli esemény (tűz és bombariadó, természeti katasztrófa, terror-támadás) esetén a gyermekek elvárható magatartási, viselkedési szabálya:
·                    a rendkívüli eseménynél használt jelzés hallatára (hangos sípszó) a gyermekek kötelesek az őket ellátó felnőttek utasításait maradéktalanul végrehajtani, képességeikhez mérten a lehető legrövidebb idő alatt teljesíteni.
 
Baleset, tűz és bombariadó esetén a tűzriadó tervben meghatározott menekülési útvonalon hagyják el a gyerekek és a felnőttek az intézmény épületét.
Az intézmény dolgozóira vonatkozó védő – óvó előírásokat az SZMSZ tartalmazza.
 
Az óvodába járó minden gyermeknek és szüleiknek feladatát képezi az ide vonatkozó szabályok betartása:
 • A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodában gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban, teljes felelősséggel felel annak testi épségéért, abban az esetben, ha még az óvoda területén belül tartózkodik.
 • Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat, ezért kérjük, hogy otthonról is csak ilyen játékokat hozzanak be gyermekeik.
 
8.4. A szülők, pedagógusok feladata a gyermekbalesetek megelőzésében
 
 • A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át.
 • A gyermek egyedül nem jöhet az óvodába, még a kaputól sem.
 • Délutáni udvari élet esetén kérjük, hogy a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét, és csak ezután távozzanak el az óvodából.
 • Az óvodai élet során a gyermekek csak felnőtt kísérettel mehetnek ki az udvarra.
 • Kérjük, a szülőket, hogy a balesetek elkerülése érdekében gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják.
 • Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, kérjük azonnal jelezze az óvoda, vezetőjének.
 • Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait szíveskedjenek bejelenteni a csoportos óvodapedagógusoknak, hogy baleset, vagy betegség estén azonnal értesíteni tudjuk Önöket.
 •   Baleset esetén Önökkel egy időben azonnal értesítjük az óvoda orvosát, vagy szükség szerint a mentőket.
 

 9. A beiskolázás óvodai eljárásrendje

 
A tanköteles korú gyermekek szülőjével egyénenként elbeszélgetünk az iskolára való felkészültségről. A gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal együttműködve állapítjuk meg. Egészségügyi testi, lelki, szociális, és értelmi fejlettséget a nagycsoportos gyermekkel foglalkozó óvónők állapítják meg. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra. Amennyiben a gyermek további óvodai nevelése indokolt, akkor határozatban kerül rögzítésre, illetve kérdéses esetekben kérjük a szakértői bizottsági vizsgálatot. A kiadott óvodai szakvéleménnyel lehet a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. A gyermek iskolaérettségének értékelési szempontjait, ill. az óvodáskor végére elérendő követelményszinteket az óvoda Pedagógiai Programjában találhatják meg. A SNI (sajátos nevelési igényű) gyermek iskolai tanulmányainak megkezdéséhez az SNI típust vizsgáló szakértői bizottság véleményét minden esetben meg kell kérni.
A 7. életévüket betöltött gyermekek óvodában maradásához szakértői bizottsági vizsgálat szükséges.
A szülőnek az iskolai beíratások időszakában tanköteles gyermekét minden esetben be kell íratnia az általa választott általános iskola első évfolyamára.
Az óvodai szakvélemény eredeti példányát a szülő kapja meg, mely a gyermek iskolai beíratásához szükséges dokumentum. A másolati példányát az óvodai irattárban kell megőrizni. Az óvodai szakvéleményt a szülő és az óvodavezető aláírása hitelesíti.
Az iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
ü  óvodai szakvélemény,
ü  a Szakértői Bizottsághoz utalt gyermekeknél a Szakértői Bizottság által kiadott szakvélemény
 

10. Szülők az óvodában

 
10.1. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakításának eljárásrendje
 
Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat, a durvaságot mellőzve, erőszakmentesen oldják meg.
Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük a szülőket, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Például mellőzzék gyermek előtt az indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és kerüljék gyermekeik verekedésre való biztatását még abban az esetben is, ha előző nap az Önök gyermekét érte sérelem.
 
10.2. Együttműködés
 
Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve szükség szerint az óvodavezetőt, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá – és mi pedagógusok igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást.
 
10.3. A szülők joga különösen, hogy:
·         megismerje az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról,
·         gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről, rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon,
·          gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét
·         kezdeményezze szülői szervezet vagy óvodaszék létrehozását, és annak munkájában, továbbá a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy részt vegyen,
·         írásbeli javaslatát az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a Szülők Közössége, az óvodapedagógus megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül, a Szülők Közösségétől legkésőbb a tizenötödik napot követő első ülésen érdemi választ kapjon,
·         az óvodavezető, vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon,
 • az óvoda által meghatározott feltételek mellett kérje a nem kötelező szolgáltatások megszervezését,
 • a szülők közösségének tagjaként meghatározza azt a legmagasabb összeget, amelyet a fenntartó által megállapított ellátási díjon felüli szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni,
 • a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvodavezetőtől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein.
·         hogy a nevelési intézményben, anyagi helyzetétől függően, külön jogszabályban meghatározott esetekben kérelmére térítésmentes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön
·         személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában,
·         az oktatási jogok biztosához forduljon.
 
10.4. A szülő kötelessége, hogy
·         gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését,
 • rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusokkal,
·         három éves kortól biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét
·         tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk,
 • elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítatását,
 • megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében,
·         gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a jegyző hatósági eljárás keretében kötelezheti a szülőt kötelezettségének betartására,
·         az étkezési térítési díjat az óvoda által kijelölt időpontban pontosan fizesse be,
·         a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő gondosan figyelje a kiadott határozat lejárati dátumát annak érdekében, hogy a következő határozatot időben be tudja mutatni az ingyenesség folyamatosságának megtartása érdekében,
·         a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő szülő gyermeke hiányzása esetén minden esetben mondja le gyermeke étkezését a hiányzott napokra,
·         évente kétszer részt vegyen a gyermeke fejlődéséről szóló óvodapedagógusi tájékoztatón és az ott elhangzottakat aláírásával dokumentálja.
 
 
 
10.5. E kötelességek megvalósítását segítő fórumaink:
 
 • Szülői értekezletek, előadások, esetmegbeszélések
 • Közös rendezvények
 • Az óvónőkkel történő rövid, esetenkénti megbeszélés, problémafeltáró, elemző segítségadás
 • Családi beszélgetés: fogadóórák, családlátogatások
 • A gyermekek évi két alkalommal történő értékelésének (erősségek és fejlesztendő területek) megbeszélése, tanácsadás
 
10.6. Kapcsolattartás:
 
Kérjük Önöket, hogy gyerekükkel kapcsolatos, esetleg magánjellegű beszélgetésekre az óvodapedagógusok figyelmét munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyerekcsoporttól, mert ez könnyen balesetet idézhet elő, és zavarhatja a nevelés folyamatát. Gyermekükkel kapcsolatosan információt csak a saját óvodapedagógusaiktól vagy az óvodavezetőtől kérjenek.
 
 
 
 

11. Helységek, berendezések használatának eljárásrendje

 
 
11.1. Általános szabályok az óvoda helyiségeinek használatára
 
Az óvoda helyiségeit, berendezési és felszerelési tárgyait nyitvatartási időben az óvodába felvett gyermekek használhatják.
A csoportszobákban szülők, vendégek, hozzátartozók csoportosan csak kizárólag az engedélyezett alkalmakkor tartózkodhatnak (pl.:ünnepélyek, fogadó órák, értekezletek, Totyogó klub, stb.).
Az óvoda helységeit - kivéve a pedagógiai program szerint szervezett ünnepeket és egyéb rendezvényeket - más, nem nevelési célra átengedni kizárólag a gyermekek távollétében, az óvodavezető, valamint a fenntartó képviselőjének engedélyével lehet. Az óvoda helyiségeit - az Alapító Okiratnak megfelelően pártnak, vagy párthoz kötődő szervezetnek átengedni csak a fenntartó utasítására a gyermekek távollétében nyitva tartási idő kívül lehet. A helységek tisztaságának fenntartása, a berendezési tárgyak épségének megőrzése az óvodai dolgozók, szülők és gyermekeik számára egyaránt kötelezettség és elvárás.
 
 
11.2. Az óvoda helységeinek - szülők által történő - használati eljárásrendje
 
Pedagógiai programunk küldetésének megfelelve munkánk fontos eleme a hozzánk járó gyermekek szüleinek, családtagjainak bevonása az óvoda életébe, illetve a szülők segítő támogatása nevelési és egyéb vonatkozásokban.
A higiénés szokásokat és szabályokat betartva a szülők az intézmény alábbi helyiségeit használhatják:
·         A csoportok foglalkoztató termei az otthonról hozott váltócipő használatával.
·         A szülők számára kijelölt mosdó helyiség
·         Az óvoda udvara, a zárt udvar nem!
A zárt udvaron gyerekek óvónői felügyelettel tartózkodhatnak és a váltócipő használata kötelező!
 
11.3. Az óvoda helyiségeinek –fejlesztő szakemberek (logopédus gyógypedagógus) által történő – használati eljárásrendje
 
Az óvoda biztosítja a fejlesztésre alkalmas helyiséget és felszerelést, melynek rendeltetésszerű használatáért felelősséggel tartozik. Jelzi, ha hiányosságot észlel. A fejlesztést végző szakember személyesen gondoskodik a gyermekek felügyeletéről az óvónőtől való kikérés és visszakísérés időszakában.
 

 

12. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok eljárásrendje

 
Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani.
 • Az óvodában csak teljesen egészséges gyermekek tartózkodhatnak!
 • A gyermekek óvodába lépésekor – a jelentkezés során – a szülőnek tájékoztatást kell adnia gyermeke rejtett betegsége felől. Amennyiben ez később jut az érintett óvodapedagógus tudomására, élhetünk az orvosi, pszichológusi kivizsgálás indítványozásával.
 • Az óvodában megbetegedő lázas gyermeket a szülőnek az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie.
 • A gyermekek részére gyógyszer csak tartós betegség esetén, orvosi javaslat és szakvélemény (pl. asztma) alapján adható be az óvodában.
 • Lázas, beteg, gyógyszert fogyasztó, gyermeket a saját, és óvodástársai egészségének védelmében nem vehetünk be. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása.
 • Betegség után az óvodapedagógus csak orvosi igazolással együtt veheti át a gyógyult gyermeket.
 • Fertőző gyermekbetegség esetén, az óvodát azonnal értesíteni kell a további megbetegedések elkerülése érdekében szükséges preventív intézkedések miatt (Fokozott elővigyázatosság, fertőtlenítés, védőoltás miatt).
 • Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések alapján – jár el.
 
 

 

13. A gyermekek felszerelései és eszközei

 
Az eredményes nevelő/ fejlesztő tevékenység érdekében az alábbi felszerelések szükségesek, melyről minden nevelési év utolsó szülői értekezletén tájékoztatjuk a szülőket:
·         Az óvodába gyermekeiket tisztán, egészségesen és gondozottan hozzák be szüleik.
 • Váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz (jól szellőző, megfelelő lábtartást biztosító lábbeli)
 • Szervezett nagy mozgáshoz kényelmes ruha (rövidnadrág, póló)
 • Egy-két váltás alsónemű és időjárásnak megfelelő váltóruha.
 • Amennyiben szükséges az állva tisztázás, eldobható pelenka, törlőkendő.
 • A gyermekek ruhája és cipője gyakran összecserélődhet, éppen ezért biztonságérzetük fokozása, és a könnyebb felismerés érdekében is kérjük jellel ellátni ruháikat és cipőiket. 
 • Az óvodai ünnepek és egyéb rendezvények alkalmával szükséges ünneplő, vagy egyéb más ruházat szükségességéről a szülőket tájékoztatjuk.
 • A speciális foglalkoztatás eszközeit (logopédiai fejlesztés, vízhez szoktatás, stb.) az érintett szülők az adott szakemberrel egyeztetik.
 • Az óvodai neveléshez nem szükséges eszközök behozatalát kérjük mellőzni. Amennyiben erre sor kerül, fontosnak tartjuk és kérjük bejelenteni, vagy átadni a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusnak. Értékes tárgyakért, behozott és viselt ékszerért – az óvoda dolgozói nem vállalnak felelősséget. Az ékszerek eltűnése esetén az óvoda nem tartozik kártérítési felelősséggel.
 • A gyermekek gyógyszert, pénzt, tűzgyújtó eszközöket, telefont, vágó-szúró eszközöket az óvodába nem hozhatnak.
 • A szülők gyermekeik részére az ún. „befogadás-beszoktatás” ideje alatt cumit, cumisüveget, vagy egyéb személyes holmit, tárgyat behozhatnak.
 • Kedvenc játékeszköz bemutatásra behozható, de ha a játékba is bevonják, akkor az óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelendők (mindenki játszhat vele a nap folyamán), megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és kártérítést nem vállal.
 • Az utcai közlekedéshez használt gyermek kerékpárokat az óvodában a kijelölt helyen lehet tárolni, őrzésüket az óvoda nem tudja biztosítani, így megrongálódásuk, eltűnésük esetén az intézményt kárfelelősség és kártérítés nem terheli.
 • A testápoláshoz szükséges személyes tárgyak (fésű, fogkefe) tisztántartásáról az óvoda dolgozói, cseréjük biztosításáról pedig az óvodapedagógusok jelzései alapján a szülők gondoskodnak. 
 
 

14. A gyermekek étkeztetésének eljárásrendje

 
A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát kötelesek vagyunk 72 órán át megőrizni (ANTSZ) kivétel: születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitamin pótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség.
Óvodánkban a gyermekek háromszori étkezésben részesülnek.
A reggeli 9 órakor, ebéd 12 órakor, uzsonna 15órakor kerül elfogyasztásra.
Kérjük, hogy az óvoda területén ne kínálják gyermekeiket édességgel, és egyéb élelmiszerekkel.
 
 

15. A térítési díjak befizetésének rendje

 
A térítési díj mértékét az óvoda fenntartója költségvetési évenként állapítja meg. Az esedékes térítési díjról a szülőket tájékoztatjuk.
 
A befizetések eljárásrendje
 
·         A befizetés időpontjának pontos dátumát az óvodában jól látható helyre, az erre rendszeresített hirdetőn függesztjük ki. Befizetésre ezen a napon van lehetőség. Kérjük önöket a befizetési időpont betartására.
·         A havi térítési díj összege az étkezett napok alapján kerül megállapításra.
·         A befizetés készpénzzel teljesíthető a tárgyhót követő hónap 15.-éig.
 
Étkezési igény lejelentése
·         A gyermek távolmaradásának bejelentése nem vonja automatikusan maga után az étkezés lemondását is – étkezés lemondása a szülő igénye alapján történik.
·         Hiányzás esetén előzőleg személyesen, valamint telefonon lehet lemondani, illetve igényelni az étkezést minden nap 8.30 óráig. A lejelentés 24-órás eltolással lép hatályba.
·         A teljes hét lejelentésére legkésőbb az előző hét pénteken, 9.00 óráig van lehetőség.
·         Az óvodapedagógusok a szülőktől pénzt nem vehetnek át, így a szülő felelőssége, hogy a meghatározott napon eleget tegyen kötelezettségének.
·         Az ingyenes étkezést igénybe vevő szülő kötelessége az étkezés lemondása a gyermek hiányzása esetén.
 
A kedvezményes étkezési támogatás igénybevételének eljárásrendje
 
A szülőket mindenkori jogszabályok figyelembe vételével különböző kedvezmények illetik
meg.
 
Ingyenes az intézményi gyermekétkeztetés az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
-          rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
-          tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
-          olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
-          olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át
Az igényeket a nevelési év kezdetekor nyilatkozat formájában kell benyújtani az óvoda vezetőjének, és a változásokról haladéktalanul tájékoztatni kell az intézmény vezetőjét.
 
 
Étkezés kirándulások alkalmával
 
Egész napos kirándulás alkalmával az óvoda biztosítja a gyermek számára a napi háromszori étkezést. Az óvodából távol lévő csoportoknak hideg élelmet tartalmazó uzsonnacsomagokat készít a konyha. Délelőtti kiránduláson résztvevő csoportok számára biztosított a meleg ebéd, ill. uzsonna.
 
 

16. A gyermeki jogok érvényesítésének eljárásrendje

 
Az intézményvezető felelős:
 
 • a gyermeki jogok érvényesülésének ellenőrzéséért, jogsérelem esetén a megfelelő intézkedések meghozataláért,
 • a gyermeki jogok érvényesülésének féléves és nevelési év végi nevelési értekezleten történő értékeléséért, a szülői közösség azon jogának érvényesüléséért, hogy a gyermeki jogok érvényesülésének megfigyelésével kapcsolatos észrevételeiket a nevelőtestületi értekezleten előterjesszék, és a fenntartóhoz továbbítsák.
 
 
16.1. A rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesülés joggyakorlásának eljárásrendje:
A gyermekek egészségügyi ellátását és az egyéb iskola-egészségügyi feladatokat végző szervezet, az óvodavezetővel egyeztetett rend szerint, együttműködve végzi a preventív munkát. A védőnő feladatkörébe tartozó feladatokat szabályozza. Segíti az óvoda pedagógiai programját képező testi, lelki, mentális egészség fejlesztése, a magatartási függőség, a szenvedélybetegség kialakulásához vezető szerek fogyasztásának és a gyermeket, veszélyeztető bántalmazásnak a megelőzését. Az intézmény teljes körű egészségfejlesztéssel kapcsolatos feladatait koordinált, nyomon követhető és mérhető, értékelhető módon kell megtervezni a helyi pedagógiai program részét képező egészségfejlesztési program keretében. Az intézmény által működtetett teljes körű egészségfejlesztés olyan folyamat, amelynek eredményeképpen a pedagógusok intézményben végzett tevékenysége, a helyi pedagógiai programot és szervezeti működést, a gyermek, és a szülő részvételét az óvoda életében úgy befolyásolja, hogy az, a gyermek, egészségi állapotának kedvező irányú változását idézze elő. Az intézmény a nevelési év kezdetekor írásban kéri a szülő hozzájárulását a rendszeres egészségügyi felügyelet ellátása körébe tartozó orvosi vizsgálatok gyermekén történő lefolytatásához. A teljes körű egészségfejlesztés célja, hogy az óvodában eltöltött időben minden gyermek részesüljön a teljes testi-lelki jóllétét, egészségét, egészségi állapotát hatékonyan fejlesztő, a nevelési-oktatási intézmény mindennapjaiban rendszerszerűen működő egészségfejlesztő tevékenységekben. A szülői hozzájárulást az óvodapedagógusok a gyermek személyi anyagában lefűzve dokumentálják. A vizsgálat időpontjáról 7 nappal a vizsgálatot megelőzően értesítik a szülőt. Az óvoda vezetője gondoskodik arról, hogy az orvos és védőnő munkájához a szükséges feltételeket biztosítsa: vizsgálati hely, idő, óvónői felügyelet.
A nevelési év során meghatározott időpontban és szükség szerint gyermekorvos és védőnő látogatja óvodánkat. Nevelési évenként minden gyermek – a szülő írásbeli beleegyezésével – egy alkalommal rést vesz fogászati, szemészeti és hallásvizsgálaton.
 
 
16.2. Az óvoda egészségvédelmi szabályai
Az óvoda működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálattal meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani: tálalás, fertőtlenítés, takarítás, mosogatás és mosás során.
·         Csoport és egyéb foglalkoztató szobában szülő csak váltócipőben tartózkodhat.
·         Az óvoda tálaló konyhájába csakis a konyhai dolgozók léphetnek be, vagy az a látogató, aki érvényes egészségügyi könyvvel rendelkezik,
·         A csoportszobába szülő csak egészségesen tartózkodhat.
·         Az intézmény valamennyi alkalmazottjára kötelező az évente megtartott foglalkozás egészségügyi vizsgálaton való részvétel, ennek szabályozása az intézményi munkavédelmi szabályzatban található.
 
16.3. A táplálkozással kapcsolatos egészségvédelem
A közétkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések szerint, az óvodába házilag készített ételt behozni és azt a gyermekeknek feltálalni nem szabad ( kivétel az ételallergiás gyermek).
A gyermekek névnapi és születésnapi köszöntését gyümölcsök, esetleg a kereskedelemben kapható, bevizsgált aprósütemények felhasználásával ajánlott megszervezni. Az óvodában csokoládét, édességeket, üdítőket, szörpöket az ünnepi alkalmak kivételével behozni nem szabad. A túlzott cukorka és cukros üdítők fogyasztását kerülni ajánljuk.
 
16.4 .Egyéb rendelkezések
 • A konyhában és mosdóhelyiségekben - egészségügyi szempontból - csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak!
 • A gyermekeket felügyelet nélkül hagyni szigorúan tilos! 
 • Az óvoda épületében és azon kívül 5 méter távolságban dohányozni tilos!
 

17. A gyermek állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesítés, pedagógiai szakszolgálathoz fordulás érvényesítésének segítését szolgáló eljárásrend

 
Az óvoda gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi: értelmi, beszéd-, hallás-, látás-, mozgásfejlődésének eredményét - szükség szerint, de legalább félévenként - rögzíti. Rögzíti továbbá a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Az eredmények megítélésében és az intézkedések meghatározásában a csoportos óvodapedagógusait szükség szerint a szakszolgálat munkatársai (logopédus, gyógypedagógus, pszichológus) segítik, annak érdekében, hogy a gyermek állapotának és személyes adottságának megfelelő ellátásban részesülhessen.
 • Szükség szerint, de legalább félévenként a tapasztalatokat a csoportos óvónő megosztja a szülővel, a szülő számára javaslatot tesz az otthon elvégezhető feladatokra a fejlesztés folyamatosságának érdekében;
 • A szülő az óvodapedagógusoktól módszertani tanácsot, szakkönyvi segítséget kérhet.
 • A pedagógus indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybevételét.
 • A szakszolgálati javaslat bemutatásától kezdődően a gyermek a délelőtti időszakban a javaslatban foglaltaknak megfelelő gyógypedagógusi fejlesztésben részesül.
 
 

18. A jutalmazó és fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei

 
18.1. Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái
 
Óvodánkban a gyermekek részére tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk.
A jutalmazás kiterjedhet –a gyermek magatartására, beszédére, cselekedetére.
A bátorító nevelés, az erőszakmentes kommunikáció elveit alkalmazzuk.
A jutalmazás, a „jó” megerősítésére szolgál.
A gyermek fejlődését mindig önmagához, saját teljesítő képességéhez mérten értékeljük.
A jutalmazás formái:
 • szóbeli dicséret négyszemközt
 • szóbeli dicséret a csoporttársak előtt
 • szóbeli dicséret a szülő jelenlétében
 • szóbeli dicséret a vezető előtt
 • rajzpályázatokon vagy sportversenyeken nyert oklevelek kifüggesztése a központ faliújságra
·         simogatás, ölbe vevés, puszi, pillantás, gesztus, mimika,
·         csoport közösségét érintően: mesélés, diafilmnézés, játék, tánc, zenehallgatás
·         kiállítás szervezése a legjobban sikerült munkákból.
 
18.2. Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái
 
A negatív tartalmú értékelés (büntetés) célja, az elmarasztaláson és visszatartáson túl, a kívánatos magatartásra történő rámutatás. Alkalmazását kizárólag pedagógiai megfontolások vezetik, sohasem az indulatok.
Nem büntethet az óvodapedagógus olyan eljárással, ami a gyermekek testi, fejlődését hátráltatja, pl.: testi fenyítés, étel, levegőzés, kirándulás megvonás, megalázás, megszégyenítés, kipellengérezés, fenyegetés, ijesztgetés, megfélemlítés. A büntetés mindig a cselekedet, és nem a gyermek elítélését fejezze ki.
A büntetés formái:
·         rosszalló tekintet, elutasító gesztus,
·         szóbeli figyelmeztetés
·         határozott tiltás
·         leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés
·         bizonyos játéktól meghatározott időre való eltiltás
·         más tevékenységbe való áthelyezés
·         bizonyos játszótárssal való játéktól meghatározott időre távoltartás
·         a szülő jelenlétében történő elbeszélgetés
 
18.3. A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei
·         következetesség
·         rendszeresség;
·         minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni
Törekvéseink sikerességének érdekében kérjük, hogy a fenti alapelveket a szülők otthon is erősítsék gyermekeikben.
 
 

19. A gyermekek nagyobb csoportjának érdekérvényesítését szolgáló eljárásrend

 
Intézményünkben a gyermekek nagyobb csoportját a szülői érdekérvényesítés és joggyakorlás szempontjából az alábbiak szerint határozzuk meg:
·         az egyes óvodai csoportokban a csoport aktuális évilétszámának 25%-a.
·         intézményi szinten a teljes intézményi létszám 25%-a.
·         a fakultációkon résztvevő gyermekek 15%-a.
A szülők a fentiekben meghatározott arányszám alapján a gyermekek nagyobb csoportjának érdekeit képviselve tájékoztatást kérhetnek, az óvoda vezetőjétől. A tájékoztatás kérésének formája történhet szóban, vagy írásban. Az óvodavezető a szülők megkeresésének időpontjától 15 napon belül intézkedik a tájékoztatás kérésének tartalma alapján a válasz megadásáról.
 
 
Csoportos igény, illetve érdekérvényesítés
 
Panaszjog
A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet.
 
Jogorvoslati lehetőségek
Intézményvezető
Jegyző (törvény, jogszabály sértés vagy méltánytalanság esetén)
Bíróság
 

20. Az óvodás gyermek fejlődésének nyomon követését szolgáló eljárásrend

 
Az óvodába a gyermek fejlődését a Fejlődési naplóba dokumentáljuk. A fejlődés nyomon követése az alábbi területekre terjed ki: értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődés. Rögzítésre kerülnek: a gyermek fejlesztési feladatai: intézkedések, megállapítások, javaslatok, fejlesztési tervek.
Az óvoda indokolt esetben kezdeményezi a szülőnél a szakszolgálat igénybe vételét. A fejlesztési javaslatokat, illetve a fejlődési napló bejegyzéseit évente kétszer ismertetjük a szülővel, aki azt aláírásával igazolja az erre rendszeresített forma nyomtatványon.
A fejlesztési javaslat elkészítését a szülő az iskolába lépést megelőző három, illetve az iskola megkezdést követő hat hónapon belül kérheti. A fejlesztési javaslatot az óvoda köteles átadni a szülőnek. A fejlődési napló tartalmát, vezetésének szabályozását a Pedagógiai Program tartalmazza.
 
 

21. A gyermekek személyes adatai tárolásának eljárásrendje

 
21.1. Az óvoda adatkezelési szabályzata alapján az alábbi adatokat tartja nyilván
A gyermek neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, lakóhelyének, tartózkodási helyének címe, társadalombiztosítási azonosító jele, nem magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése, száma.
A gyermek:
·         szülője, törvényes képviselője neve, lakóhelye, tartózkodási helye, telefonszáma,
·         a gyermek óvodai fejlődésével kapcsolatos adatok,
·         a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos adatok
·         felvételivel kapcsolatos adatok,
·         az a köznevelési alapfeladat, amelyre a jogviszony irányul,
·         jogviszony szünetelésével, megszűnésével kapcsolatos adatok,
·         a gyermek, mulasztásával kapcsolatos adatok,
·         kiemelt figyelmet igénylő gyermekre vonatkozó adatok,
·         a gyermekbalesetre vonatkozó adatok,
·         a gyermek, oktatási azonosító száma
A gyermekek adatainak kezelésével kapcsolatban a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg.
Önkéntes adatszolgáltatás esetén a szülőt tájékoztatni kell arról, hogy az adatszolgáltatásban való részvétel nem kötelező. Az önkéntes adatszolgáltatásra vonatkozó szülői engedélyt az elévülési idő végéig nyilván kell tartani.
A szülő a gyermek adataiban történt változást 5 napon belül köteles írásban bejelenteni az adatot kezelő óvodavezetőnek, aki intézkedik az adatok módosításáról.
 
 

22. A hit és vallásoktatás igénylésének eljárásrendje

 
A hit- és vallásoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve,az óvodai életrendet figyelembe véve a foglalkozások rendjében szervezzük meg.
A történelmi egyházak képviselőinek kezdeményezésére, minden év szeptember első hetében kerül sor a szülői igények írásbeli megkérésére. Amennyiben az egyház megkeresi az óvodát, az igényeket az óvodavezetőnél lehet leadni, aki összesíti és továbbítja az egyház képviselőjének. A hitoktató a vezetővel történt egyeztetés után a kialakított szervezeti rendnek megfelelően, kezdi meg tevékenységét az intézményben. Az általuk tartott foglalkozások, napirendbe építve, elkülönülten az óvodai foglalkozásoktól kerülnek megvalósításra.
 
 
 

23. A szülők véleménynyilvánításának és rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje

 
Óvodánk arra törekszik, hogy a nevelés folyamatában a magasabb jogszabályokban meghatározott együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének a magas elvárások szerint eleget tegyen a szülőknek a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően.
Ezeket a jogokat vagy kötelezettségeket csak akkor tudjuk rendeltetésének megfelelően gyakorolni, ha mind a két fél (óvoda-szülők) tájékoztatja egymást az adott körülmények fennállásáról.
 
23.1. Óvodánkban a szülő joga:
·         hogy az emberi méltóság tiszteletben tartásával szabadon véleményt nyilvánítsonminden kérdésről, a gyermekét nevelő és oktató pedagógus munkájáról, az óvoda működéséről, továbbá, hogy
·         tájékoztatást kapjona gyermekét érintő kérdésekről,valamint e körben javaslatot tegyen, kérdést intézzen az óvoda vezetőjéhez, pedagógusaihoz, az óvoda szülői szervezetéhez, és arra a megkereséstől számított harminc napon belül, érdemi választ kapjon.
 
23.2. A véleménynyilvánítás lehetőségei:
·         a működés rendje, a gyermekek fogadása
·         a vezetők intézményben való benntartózkodása
·         belépés és benntartózkodás rendje, azok részére, akik nem állnak jogviszonyban az óvodával
·         a vezetők és a szülői szervezet közötti kapcsolattartás módja,
·         külső kapcsolatok rendszere, formája, módja
·         az ünnepélyek, megemlékezések rendje
·         rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás
·         az adatkezelési szabályzat elfogadásakor gyermekeik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
·         a szülőket anyagilag is érintő ügyekben
·         a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben
·         a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában
·         az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában
·         a munkatervnek a szülőket is érintő részében
·         a hit és vallásoktatás helyének és idejének meghatározásában
·         vezetői pályázatnál
·         az intézmény megszüntetésével, átszervezésével, feladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, vezetőjének megbízásával és megbízásának visszavonásával kapcsolatosan
·         a vezető irányító tevékenységének kétévenkénti értékelése
 
23.3. A véleménynyilvánítás időpontja
·         SzMSz, Éves Munkaterv, Házirend, Pedagógiai Program elfogadása, módosítása.
 
 
23.4. A véleménynyilvánítás fórumai
·         szülői értekezletek
·         fogadóórák
·         elégedettségmérési lapok kitöltése
·         szülői szervezetben való aktív részvétel
·         nevelőtestületi és alkalmazotti értekezletek.
 
23.5. A véleménynyilvánítás formája
·         írásban a vezető felé
·         szóban az óvodapedagógus felé
·         szóban jegyzőkönyvbe a nevelőtestületi értekezleten
A véleménynyilvánításra kötelezett dokumentumainkat minden esetben írásban küldjük meg a szülői szervezet tagjainak. A véleménynyilvánítás írásbeli megfogalmazására 15 nap áll a szülők rendelkezésére.
 
23.6. A szülők rendszeres tájékoztatásának eljárásrendje
Óvodánkban az információkhoz való hozzájutás joga azt jelenti, hogy a szülőnek jogában áll megismerni az óvoda dokumentumait, és arról tájékoztatást kérni. A pedagógiai program, a szervezeti és működési szabályzat illetőleg a házirend hozzáférhetőségét a alábbiak szerint biztosítjuk:
 
Tájékoztatás a Pedagógiai Programról
A szülők bármely szülői értekezleten tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől, vezető-helyettesétől és a csoportos óvodapedagógusoktól.
·         A Pedagógiai Programmal kapcsolatos kérdéseket a nevelési év ideje alatt bárki, bármikor feltehet az intézmény vezetőjének, aki azokra az ügyintézési határidőn belül (15 nap) érdemi választ ad. Ennek pontos időpontja a szülővel történő előzetes egyeztetés alapján kerül meghatározásra.
·         Szóbeli érdeklődésre, szóbeli tájékoztatást kaphat az óvoda képviseletére jogosult személyektől.
 
Tájékoztatás a Házirendről
Az óvodapedagógusok minden nevelési év első szülői értekezleten tájékoztatást adnak a házirendről. Az új beiratkozó kiscsoportos gyermekek szüleinek a beiratkozáskor a Házirend fénymásolt példányait - az átvételt szülő által történő aláírásával - átadjuk. A Házirend és az éves munkaterv különösen ennek esemény naptára elhelyezésre kerül a nevelői szobában is.
 
A dokumentumok elhelyezéséről és a szóbeli tájékoztatás megkérésének módjáról a szülők a nevelési év kezdésekor tájékoztatást kapnak az óvodavezetőtől.
Az óvoda lehetőséget biztosít arra, hogy a szülők az óvodai beiratkozás előtti is választ kapjanak kérdéseikre.
 
 
 
 
Az internetes nyilvánosságra vonatkozó tájékoztatás
 
A köznevelési törvény és annak végrehajtási rendelete írja elő az óvoda számára, hogy amennyiben az intézménynek van honlapja, azon az alapdokumentumok közül mit kell nyilvánosságra hozni. Az erről szóló tájékoztatást az óvoda vezetője a nevelési év első szülői értekezletén teszi meg.
 
 

24. A szülői igények alapján szerveződő önköltséges szolgáltatásokon való részvétel eljárásrendje

 
24.1. Az óvoda nevelési idején kívül szervezett térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatások
A szolgáltatások iránti igények kielégítésénél elsődleges szempontként a gyermek érdekeit tartjuk szem előtt. A szolgáltatásokkal kapcsolatos szülői igények felmérése minden év szeptemberében történik. Az igényeket a csoportos óvónőknél lehet írásban jelezni.
 
24.2. Az igénybevétel eljárásrendje
 
·       a szülő önkéntes elhatározásán alapuló előzetes, írásos nyilatkozatban közli, hogy gyermeke felügyeletét a tanfolyam idejére olyan személyre bízza, aki nem az óvoda alkalmazottja
·       tudomásul veszi, hogy ezen idő alatt az óvodát nem terheli felelősség
·       a vezető és a szolgáltatást nyújtó közötti együttműködés feltételeit meghatározó dokumentum elkészítése vezetői feladat
A tanfolyamokkal kapcsolatban az intézmény semmilyen kötelezettséget nem vállal.
Az óvodában bármilyen külső szolgáltatást csak pedagógus végzettségű személy tarthat!
 
 
24.3. Alkalomszerű térítéses szolgáltatások eljárásrendje
 
Az alkalomszerű térítéses programokra havonta, a szülőktől beszedhető legmagasabb összeget, az óvoda szülői szervezete csoportszinten minden szeptemberben az első szülői értekezleten állapít meg. Ennek elfogadásáról a szülők határozat formájában döntenek. A döntés értelmében az elfogadott programokat a szülők finanszírozzák. A határozat nyomtatott formáját az óvoda irattárában helyezzük el.
Ilyen programok:
·         Bábszínház
·         Irodalmi, zenés gyermekműsorok
·         Kirándulások
·         A csoportok eseményterveihez kapcsolódó programok, foglalkozások
 
24.4. Térítésmentes szolgáltatások
 
·         A logopédiai szolgáltatás: minden öt évet betöltött gyermekkel a logopédus év elején és végén szűrést végez. Szükség esetén beszédjavító és dyslexia megelőző foglalkozásokat tart a gyermekeknek. A foglalkozásokon való részvételt térítésmentesen biztosítjuk.
·         A pedagógiai programban megfogalmazott foglalkozások, programok, az óvoda eszközeinek használata.
·         A tanulási képességeket vizsgáló és más szakértői bizottság szakvéleményével rendelkező kisgyermek esetében az alapító okiratunknak megfelelően biztosítjuk a fejlesztő foglalkozásokat utazó gyógypedagógus bevonásával.
 

25. Az intézményben folytatható reklámtevékenység szabályai

 
Az intézményben reklámtevékenységet folytatni tilos, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, vagy társadalmi, közéleti, kulturális tevékenységgel függ össze.
 
A reklámtevékenység engedélyeztetése:
A megengedett jellegű reklám, szórólap elhelyezését minden esetben az óvodavezető, vagy a vezető – helyettes jóváhagyása után lehet az óvodában kifüggeszteni.
 
A hirdetőtáblára csak az intézmény vezetője által megbízott személy tehet ki hirdetményeket (szórólapokat, plakátokat). Minden hirdetményen szerepelnie kell az óvoda körbélyegzőjének. Szülő, illetve más idegen személy nem tehet ki hirdetést a faliújságra a vezető engedélye nélkül.
Politikai hirdetmények, vallási hovatartozásra vonatkozó hirdetmények kifüggesztése szigorúan tilos. A vezető, illetve a vezető helyettes kötelessége a hirdetőtábla rendszeres napi ellenőrzése.
 
 
 

26. Alapítványi működés

 
Óvodánkban alapítvány működik minőségi munkánk segítésére.
Az alapítvány gazdálkodásával kapcsolatban a kuratórium elnöke, minden év októberében tájékoztatja a szülői szervezetet, valamint közzéteszi azt az óvoda honlapján.
KÉRJÜK, AMENNYIBEN MÓDJUKBAN ÁLL TÁMOGASSÁK AZ ÓVODÁT, CSOPORTJAINKAT FELAJÁNLÁSAIKKAL, ADÓJUK 1 %- VAL.
 
 

27. Az óvodába behozható játékok használatának eljárásrendje

 
Kérjük, hogy csak olyan játékokat hozzanak be a gyermekek, amelyek nem veszélyeztetik a testi épségüket, és megfelelnek az óvodai játékokkal szemben támasztott minőségi elvárásoknak, illetve olyanokat, amelyeket nem féltenek az esetleges megrongálódástól.
Nagy értékű (10000 Ft feletti) játékeszköz óvodába történő behozatalát nevelőtestületünk nem támogatja. Amennyiben a gyermek otthonról mégis behozza és azt a szülő nem jelenti be az óvodapedagógusnak, a játék vagy más értékes ékszer elvesztéséért vagy megrongálásáért az intézményt kártérítési felelősség nem terheli.

Legitimációs záradék

 
2016-10-14                                                                            Készítette: Túriné Kovács Ilona                                             
 
 
 
Ph.
 
 
 
 
 
Nyilatkozatok
 
A szülői képviseleta Házirend elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez a véleményezési jogát korlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
 
Kelt: ………. év …………………… hó …….. napján
 
                                                                                  …………………………………………
                                                                                               A szülői szervezet elnöke
 
A Közalkalmazotti Tanács a Házirend elfogadásához magasabb jogszabályban meghatározott kérdések rendelkezéséhez általános véleményezési jogátkorlátozás nélkül, a jogszabályban meghatározott határidő biztosításával gyakorolta. A dokumentummal kapcsolatban ellenvetést nem fogalmazott meg.
 
                                                                                  ...................................................................
                                                                                         A Közalkalmazotti Tanács elnöke
 
 
Az Adácsi Óvoda nevelőtestülete határozatképes ülésén készült jegyzőkönyvben szereplő ……….. %-os igenlő elfogadó határozat alapján ……….. év ………………………… hó ………. napján a Házirendet elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják.
 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………………
nevelőtestület képviselője                              nevelőtestület képviselője
 
 
…………………………………………                      ……………………………………………
nevelőtestület képviselője                              nevelőtestület képviselője
 
 
…………………………………………                      ……………………………………………
nevelőtestület képviselője                              nevelőtestület képviselője
 
 
…………………………………………                      ……………………………………………
nevelőtestület képviselője                              nevelőtestület képviselője
 
 
 
 
 
Kelt: …………………………...
                                                                                  ……………………………………………
                                                                                                          óvodavezető
 
 
 
Ph
 
 
 
 
 
Az elfogadott Házirend kihirdetésének napja: 
Kategóra: Óvoda alapdokumentumai
Szerző: | Dátum: 2016. december 08. (csütörtök) 12:54:08